H ΑΜΚΕ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ» θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας και δεσμεύεται να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου (στο εξής «Διαδικτυακός Τόπος») ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που διατηρεί, τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων, τον τρόπο διαχείρισης αυτών, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679, τον ελληνικό νόμο, όπως ισχύει, και τις ισχύουσες Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε ποιες περιπτώσεις και τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ συλλέγει προσωπικά δεδομένα υποκειμένων, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ., όταν και όπου απαιτείται, απ’ ευθείας από τα ίδια τα υποκείμενα που ενεργούν οικειοθελώς, και όχι μέσω συνεργατών ή τρίτων, και συγκεκριμένα στις εξής περιπτώσεις:
i. Όταν συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης συνδρομής μέλους, την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Tα εν λόγω προσωπικά δεδομένα καλείστε να συμπληρώσετε οικειοθελώς και εφόσον το επιθυμείτε.
Κατά την πλοήγησή σας στον Διαδικτυακό Τόπο όπου συλλέγουμε δεδομένα μέσω cookies και του εργαλείου Google Analytics με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα και το είδος των σελίδων που πλοηγήστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
Με την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό τόπο, ο διακομιστής («server») καταγράφει σε ειδικό αρχείο (logfile) τη διεύθυνση IPσας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμη και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε βάσει αυτού. Τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα επίσκεψής σας στον Διαδικτυακό Τόπο. Τα παραπάνω στοιχεία αποθηκεύονται έως τριάντα (30) ημέρες προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων δεδομένων και τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Κατά την περίοδο των τριάντα (30) ημερών, πρόσβαση στα αρχεία έχει μόνο ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του διακομιστή (server) και στη συνέχεια τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ δεν διαβιβάζει ή αποστέλλει με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε τρίτους, εξαιρουμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων που αναφέρονται περιοριστικά κατωτέρω (στην επόμενη ενότητα), και πάντα σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε υπόκεινται σε επεξεργασία για τους κατωτέρω σκοπούς:
Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε συνέχεια αιτήματος, ερωτήματος, ή σχολίου σας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Για να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις και τα νέα προγράμματα του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ, καθώς και εν γένει τις δραστηριότητες του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ. Για τη διενέργεια απολογισμού των δράσεων του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ και τη σύνταξη κάθε μορφής οικονομικής έκθεσης – αναφοράς σε ανώνυμη μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών λειτουργίας, οικονομικού ελέγχου και εμπορικής ανάπτυξης.
Για την τήρηση ιστορικού αρχείου και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη λειτουργία του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ, τα οποία διατηρούνται σε μη ταυτοποιήσιμη μορφή.
Για την προώθηση των εμπορικών ενεργειών και τη διαφήμισή του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ, με κάθε τρόπο, με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, ενώ όλα τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν ήδη συμβατική υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να λάβουν ή/και επεξεργαστούν με οποιονδήποτε τρόπο, πάντα σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο άλλης επεξεργασίας, εκτός από τις περιοριστικά αναφερόμενες στην παρούσα πολιτική.

Πού και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ, το οποίο φιλοξενείται σε διακομιστή («server») εντός ειδικά διαμορφωμένου και προκαθορισμένου χώρου σε υπολογιστικό κέντρο (στο εξής «Data Center»), που βρίσκεται στην Ελληνική επικράτεια. Η διαχείριση του server διενεργείται από την πάροχο εταιρία σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και διεθνείς πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι πρόσβαση στις πληροφορίες έχει αποκλειστικά και μόνο το εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό του, για το οποίο αναλαμβάνει ρητή υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ως γενική αρχή, ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται, καθώς και για την εκπλήρωση φορολογικών και άλλων εκ του νόμου ή συμβατικών υποχρεώσεων. Υπάρχουν σαφώς ορισμένοι περίοδοι αποθήκευσης για κάθε κατηγορία δεδομένων. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει συμβατικής σχέσης διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης, με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ και των μελών του. Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε ανώνυμη μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, για την εξυπηρέτηση στατιστικών και ερευνητικών σκοπών.
Οι κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης προκύπτουν από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και την Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει o ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ για την ελαχιστοποίηση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Τι εγγυήσεις λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;
O ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμόζοντας τους πλέον ενδεδειγμένους τεχνικούς μηχανισμούς προστασίας του περιεχομένου προκειμένου να διασφαλίσει όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για εσάς, κατ΄ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τακτικά τα συστήματα ασφαλείας και περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων μόνο στους εργαζόμενους και εν γένει προστηθέντες, οι οποίοι χρειάζεται να λάβουν γνώση των δεδομένων αυτών και οι οποίοι δεσμεύονται ρητά για την τήρηση αυτών των δεδομένων ως αυστηρά εμπιστευτικών, με σχετικές δηλώσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός»), μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας από το ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ:
α) Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να ενημερωθείτε από το ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ αν τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και αν ναι ποια είναι αυτά, ποιοι οι αποδέκτες, ποιος ο σκοπός της επεξεργασίας τους κ.λπ.
β) Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών στοιχείων σας ή/και τη μερική ή ολική («δικαίωμα στη λήθη») διαγραφή τους υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό.
γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που επιτρέπει ρητά ο Κανονισμός.

δ) Δικαίωμα φορητότητας: μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα που παρείχατε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, αφού αυτός καθοριστεί από την αρμόδια εθνική εποπτική Αρχή.
ε) Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
στ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Διευκρινίζεται ότι το ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά/στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του σχετικού αιτήματος ή αιτημάτων. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, μετά από σχετική εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΟΗ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την παρακολούθηση της τήρησης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των επιμέρους Πολιτικών και Διαδικασιών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, και εν γένει την εφαρμογή και συμμόρφωση στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Για οποιοδήποτε θέματα αφορά στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό γραπτό αίτημα στον DPO μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

Εποπτεύουσα Αρχή
Εποπτεύουσα ελληνική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ως άνω Αρχή για θέματα διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, τηλ. 210-6475600, [email protected], www.dpa.gr.