Ο «Ασκληπιός Ενιαία Υγεία» είναι ένας ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ένα επιστημονικό δίκτυο αναφοράς (think tank) για την υγεία, με στόχο την προώθηση της Ενιαίας Υγείας, μέσω έρευνας και ποικίλων δράσεων και Κέντρο παραγωγής και διακίνησης ιδεών.

Μέσα από αυτό το πλαίσιο αυτό εγγυάται την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των μελών και των συνεργαζόμενων επιστημονικών του συμβούλων και ερευνητών.

Η έρευνα διεξάγεται με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη βιολογική και πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα.

Η λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων απαγορεύονται αυστηρά. Επίσης, κατά την έρευνα αποφεύγεται κάθε δυσμενής διάκριση πολιτών με βάση την εθνότητα, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τη σωματική ικανότητα ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο «Ασκληπιός Ενιαία Υγεία» έχει συγκροτήσει Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας και Ηθικής (Research Ethics Committee) που είναι αρμόδια και μεριμνά για την εφαρμογή του οδηγού ερευνητικής δεοντολογίας και ηθικής και εγγυάται την απαραίτητη εξέταση και αξιολόγηση των επιστημονικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν. Παράλληλα, τα μέλη του καθώς και οι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί σύμβουλοι και ερευνητές μεριμνούν με ανεξάρτητο τρόπο, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του «Ασκληπιός Ενιαία Υγεία». Τα μέλη του και οι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί σύμβουλοι και ερευνητές ζητούν την έγγραφη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας και Ηθικής (Research Ethics Committee), η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εκτιμούν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εκούσια ή ακούσια δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και σχεδιάζουν την έρευνά τους κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Ο «Ασκληπιός Ενιαία Υγεία» μεριμνά, πέρα από την κατοχύρωση των δικών του δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και για την προστασία των συναφών δικαιωμάτων του εκάστοτε συνεργαζόμενου φορέα σχετικά με αποτελέσματα εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο «Ασκληπιός Ενιαία Υγεία» μεριμνά για τη διάχυση των γνώσεων που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Όπως επίσης, για τη μετάδοση γνώσεων στο ευρύτερο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά τρόπο υπεύθυνο και εύληπτο. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συνεργασίες και δίκτυα, με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος.

Τέλος, Ο «Ασκληπιός Ενιαία Υγεία» είναι υπεύθυνος για τη διαφάνεια ως προς τους οικονομικούς του πόρους, ιδίως τους όρους αποδοχής δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης.